Kontrahent nie zapłacił w terminie? Rozważ wysłanie noty księgowej na 40 euro!

Na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/ znajdziesz więcej informacji o nocie księgowej na 40 euro.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności na ogół spotykają kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy zgodnie z prawem można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, a gdy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co najważniejsze, notę księgową można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych często przez wiele lat dobrych układów partnerskich. Przecież opóźnienie w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią przejściowych kłopotów z wypłacalnością bądź prostego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego celowym zabiegiem. Dlatego też, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

W momencie, kiedy przedsiębiorca ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności, które wyposażone jest również w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]